Thiết kế chương trình học cho nhu cầu của bạn

Chương trình tiếng Anh đầu tiên tại Việt Nam cho phép bạn tự thiết kế khóa học cho chính mình

THIẾT KẾ NỘI DUNG KHÓA HỌC BẠN MONG MUỐN

1. THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC
Thiết kế khóa học

Communicative English

Thời lượng
Mức Phí
80(giờ)
2720
80(giờ)
2720
80(giờ)
2880
80(giờ)
2880

Business English

80(giờ)
2880
80(giờ)
3040
80(giờ)
3200

IELTS Test Preparation

100(giờ)
3600
100(giờ)
3800
100(giờ)
4000

TOEIC

100(giờ)
3800
100(giờ)
3600

Specialized English

80(giờ)
3040
80(giờ)
3040
80(giờ)
3040
80(giờ)
3040
80(giờ)
3040
Học theo topic

TOPIC

Thời lượng
Mức Phí
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
3(giờ)
102
2. CHỌN LỊCH HỌC
Ngày Học
Giờ học
Thời lượng/Buổi